Gå direkt till sidans innehåll

Natur

Huvudområde SE.5

Här hittar du statistik om grönområden, skogsbruk och skyddad natur i kommunen.

Vi vill att kommunen ska ha ett rikt djur- och växtliv och att våra naturmiljöer ska bevaras. En livskraftig natur med en biologisk mångfald är nödvändig för människans överlevnad och vi måste värna om den.

Lokala mål

 • Vi ska skydda Jungfrusundsåsen och Ekebyhovsdalen. (politisk plattform 2019-2022)
 • Expansion ska ske på ett sätt så att varken natur-, kulturmiljövärden eller framtida utveckling äventyras. (Översiktsplan)

Regionala mål

 • Saknas.

Nationella mål

 • En majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. (etappmål relaterat till miljömålet "God bebyggd miljö")

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd:

 • Antalet särskilt skyddsvärda träd har inte minskat på länsnivå 2050 jämfört med antalet träd 2012.

 • I skyddade områden är samtliga särskilt skyddsvärda träd utan akut friställningsbehov 2030.

 • Minst 80 procent av alla särskilt skyddsvärda träd utanför skyddade områden i odlingslandskapet är utan akut friställningsbehov 2030.

 • Antalet hamlade träd i odlingslandskapet som sköts genom återkommande beskärning har ökat med 10 procent 2030 utifrån antalet kända träd i respektive län 2012.

 • Arealen löväng och trädklädd betesmark i gynnsamt tillstånd enligt artikel 17 - rapporteringen för perioden 2007−2012 ska öka med 10 procent till 2030.

 • Minst 50 procent av alla särskilt skyddsvärda träd i skogsbyar, finntorp och fäbodområden är utan åtgärdsbehov 2030.

 • Antalet alléträd har ökat med 5 procent 2030 utifrån antalet kända alléträd i respektive län 2012.

 • Trädkronstäckningen i varje tätort är minst 25 procent och har ökat med 2 procent 2030 utifrån krontäckningen 2020.

 • I varje tätort finns minst en biodepå där kommunen aktivt sparar död ved 2030.

 • Antalet träd i enskilda parker, begravningsplatser, kyrkogårdar eller kyrkotomter minskar inte 2030 jämfört med situationen 2012.

Uppdaterad: 2023-08-24
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor