Gå direkt till sidans innehåll

Kemisk status

Indikator SE. 6. 2

Diagrammet visar den kemiska statusen i de sex vattenområden i Ekerö kommun där VISS (VattenInformationsSystem Sverige) har gjort en statusbedömning av förekomst av kemiska ämnen.

Den kemiska statusen bedöms utifrån mätningar eller uppskattade nivåer av olika miljögifter och föroreningar som inte får överskrida särskilda gränsvärden.

Gränsvärdena för kvicksilver och PBDE (polybromerade difenyletrar) överskrids i samtliga vattenförekomster i Sverige och man bedömer att det inte är möjligt att få ner halterna inom överskådlig tid, dessa ämnen är därför undantagna i statusbedömningen.

Kemisk status för vattenförekomster (utan överallt överskridande ämnen)

Datakälla: VISS
Senaste värdet:
0 stycken (2022)
Utgångsvärde:
0 stycken (2022)

Kommentar

Trots att kvicksilver och PBDE räknas bort uppnår ingen av vattenförekomsterna i Ekerö kommun god kemisk status. Det beror på att även andra gränsvärden överskrids som till exempel PFOS, bly, kadmium, antracen och TBT.

PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett högfluorerade ämne som kan ha allvarliga effekter för hälsa och miljö. Sedan 2008 är det förbjudet inom EU, med vissa undantag.

TBT (tributyltenn) är ett hormonstörande ämne som bland annat har använts i bottenfärg till båtar. Sedan 2008 är ämnet förbjudet globalt.

Uppdaterad: 2022-09-24
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor