Gå direkt till sidans innehåll

Konsumtion och avfall

Huvudområde SE.7

Här hittar du statistik om hushållsavfall, matavfall och miljöcertifierade företag, skolor och förskolor.

Vår avfallshantering ska bidra till en hållbar utveckling. Eftersom vi lever som om vi hade naturresurser som motsvarar fyra jordklot i Sverige så blir det en hel del avfall som är både värdefullt och farligt. Därför vill vi både öka återvinningen och minska mänden avfall, och det avfall vi får i kommunen behöver bli mindre farligt för miljön.

Lokala mål

 • Minst 90 procent av abonnenterna ska uppleva avfallshanteringen som en god service.
 • Mängden insamlat avfall per invånare och år ska minska jämfört med 2014.
 • Mängden felsorterat avfall, till exempel grovavfall, förpackningar och returpapper, i kärlavfallet per hushåll och vecka ska minska jämfört med 2012 års nivå.
 • 2023 ska minst 80 procent av insamlat matavfall från hushåll och verksamheter skickas till biologisk behandling.
 • Insamlat matavfall i den gröna påsen ska uppnå en renhetsgrad på 97 procent.
 • Andelen avfall från återvinningscentralen som behandlas genom deponering ska uppgå till max 5 procent av total insamlad avfallsmängd vid återvinningscentralen årligen.
 • Mängden farligt avfall och elavfall i kärlavfallet, per hushåll och vecka, ska minska jämfört med 2012 års nivå
 • Antalet installerade sopkorgar på allmän plats ska öka från och med 2014.

Regionala mål
2030 ska hushållsavfallet ha minskat till högst 360 kg per person och år och minst 70 procent, inklusive matavfallet, ska materialåtervinnas.


Nationella mål

 • God bebyggd miljö
  "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."
 • Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.
 • Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från 2022 till 2026 och med minst 30 procent från 2022 till 2030.
 • Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025. En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument 2025.
Uppdaterad: 2023-09-12
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor